เบอร์โทรศัพท์และเบอร์แฟกซ์ติดต่อ
TEL : 02-915-1985   FAX : 02-915-1968

เกี่ยวกับ Thai Riei

รูปแบบการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ของ ไทยริเออิ
 •  ความมีมิตรไมตรีจิตรในการดูแลผู้สูงอายุ, การดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยแบบให้เกียรติ, กริยา
มารยาท ที่ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ และการทำงานในบ้านพักคนชรา
 •  ระบบการบริการบ้านพักคนชรา, การบริหารจัดการโดยการประเมินลักษณะอาการของผู้สูงอายุ
และ ผู้ป่วย, การวางแผนการดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย, การตรวจสอบประเมินผลความพึงพอใจใน
การดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย
 •  ระบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย, การบริหารจัดการพนักงานผู้ดูแล พูดคุยและสอบถาม
พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 •  เทคนิคการดูแลผู้สูงอายุแบบฉบับประเทศญี่ปุ่น, ริเออิมีเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุ และ ผู่ป่วย ที่
คำนึงถึงความปลอดภัยทางร่างกายของพนักงานผู้ดูแล ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย
 •  ติดตามผลการทำงานของพนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย, พวกเราไม่เคยละเลยที่จะเพ่ิมความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้ายิ่งๆขึ้นไป

การดูแลผู้สูงอายุ

พนักงานผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ป่วย ที่ผ่านการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการ
รับรอง สามารถให้การบริการดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยที่บ้านได้

บ้านพักผู้สูงอายุ

บ้านพักผู้สูงอายุเป็นสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ
24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุหลายท่านจะ
มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และมีผู้ดูแลที่ให้การดูแล
เสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว