เบอร์โทรศัพท์และเบอร์แฟกซ์ติดต่อ
TEL : 02-370-2881
MOBILE : 09-9286-5425

การดูแลผู้สูงอายุ

พนักงานผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ป่วย ที่ผ่านการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการ
รับรอง สามารถให้การบริการดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยที่บ้านได้

บ้านพักผู้สูงอายุ

บ้านพักผู้สูงอายุเป็นสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ
24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุหลายท่านจะ
มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และมีผู้ดูแลที่ให้การดูแล
เสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว

TEL : 02-370-2881
MOBILE : 09-9286-5425